Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki PAUD terpadu ANNUR Karangmojo

  1. Sentra Persiapan 1
  2. Sentra Persiapan 2
  3. Sentra Balok
  4. Sentra Imtaq
  5. Sentra Alam
  6. Sentra Seni
  7. Aula
  8. Dapur
  9. Perpustakaan